Randa

hiddenText

Profil

Charakteristika firmy, údaje o prevádzkových zariadeniach, strojovom vybavení a profesijnej spôsobilosti zamestnancov.

Firma „Randa“ vznikla v roku 1992 ako súkromná stavebná firma so sídlom v Banskej Bystrici. Postupom času sa vzhľadom na zvýšený rozsah prác a stále sa zväčšujúce objemy ročnej prestavanosti pretransformovala v roku 2003 na spoločnosť s ručením obmedzeným – RANDA+R s.r.o., Banská Bystrica.

Spoločnosť zaviedla v roku 2004 a používa „systém manažérstva kvality „ ISO 9001:2008“. Začiatkom roku 2009 boli v spoločnosti zavedené a v súčasnej dobe používané ďalšie systémy. A to „systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ podľa normy OHSAS 18 001 : 2007 a „ systém environmentálneho manažérstva“ podľa normy ISO 14001 : 2004. Všetky, nami vykonávané, činnosti sú v súlade s platnými normami a predpismi, ktoré v mnohých aspektoch sú nad rámec platných požiadaviek.

Spoločnosť disponuje dostatočnými technickými, technologickými a personálnymi kapacitami. Technické zabezpečenie tvorí ťažká nákladná doprava a mechanizácia vrátane zemných strojov UNC, UZS, UN 053, UDS 114 a CATTERPILLAR 432 D, autožeriav AD 18 a AD 08, dva prepravníky betónu AM 369, a kontajnerový MAN v počte 3 ks a iné.

Súčasťou spoločnosti sú tiež kompresory na búracie práce (elektrické a dieselový), stavebné výťahy NOV 500 a NOV 1000, trubkové a systémové lešenie, ako aj malá mechanizácia od firmy HILTY, HERMAN a DEWALT v kompletnom sortimente.

Spoločnosť vlastní administratívnu budovu na Komenského ul. a Senickej ceste 5, kde sídli technický, výrobný a ekonomický úsek, ďalej ďalšie budovy sa nachádzajú Na Hrbe č. 3, kde sa nachádzajú, okrem kancelárskych priestorov aj haly pre zámočnícku výrobu, mechanizačné a dopravné stredisko s garážami a dielňami. ďalej stavebný dvor, skladové priestory.

Spoločnosť má 78 kmeňových zamestnancov a dlhodobo spolupracuje s ďalšími 80 živnostníkmi, ktorých stav sa podľa potreby zvyšuje. Ďalej spolupracujeme s renomovanými spoločnosťami, ktoré pre nás dodávajú špeciálne stavebno- montážne práce a certifikované materiály, s ktorými spoločne garantujeme progresivitu a kvalitu dodávok. Spoločnosť má certifikát na „Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov“

Profesijné členenie pracovníkov je dané potrebami kompletného rozsah prác HSV a vybraných prác PSV. Štruktúra je stavaná tak, aby dávala predpoklady k úspešnému zvládnutiu náročných stavebných celkov s dôrazom na kvalitné inžinierske zázemie a tím špecialistov (5 manažérov s osvedčením na odbornú spôsobilosť STAVBY VEDÚCI).

Spoločnosť RANDA+R s.r.o. realizuje stavebné diela zväčša ako generálny dodávateľ. Poskytujeme komplexné služby v rámci slovenského stavebného trhu. Spoločnosť vynakladá značné prostriedky do vzdelávania svojich zamestnancov na všetkých riadiacich a výrobných stupňoch. Obrat firmy dynamicky rastie. Spoločnosť je každoročne zapísaná do zoznamu podnikateľov Úradu pre verejné obstarávanie.

Vo svojej činnosti sa spoločnosť orientuje na realizáciu komerčných a bytových, rekreačných a technologických stavieb, novostavieb ale aj rekonštrukcie, ktoré si vyžadujú rýchlosť, precíznosť a kvalitu vykonávaných prác. Sme partner, ktorý dokáže reagovať na individuálne požiadavky svojich zákazníkov a svoje záväzky plníme nad očakávanie aj náročných zákazníkov. V roku 2008 sme obdržali cenu primátora „Kategória- kolektív, tvorcovia rekonštrukcie Kalvárie v Banskej Bystrici“, a v roku 2010 primátor mesta Banská Bystrica udelil cenu primátora za „Vybudovanie Polyfunkčného domu MOYSES, špecializovanej nemocnice Mammacentrum Sv. Agáty v B. Bystrici“.

Spoločnosť je členom Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Bohaté skúsenosti z doterajších realizácií, kvalitné zázemie, progresívne riadenie a kompetentnosť, dávajú predpoklady pre úspešné zvládnutie náročných stavebných celkov a sú zárukou, že stavby sú ukončené v termíne a vo vysokom štandarde kvality.